STANOVY

Stanovy ASOCIACE PROTETICKÝCH PACIENTŮ z.s.

Článek 1

Název, forma a sídlo
ASOCIACE PROTETICKÝCH PACIENTŮ z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Má sídlo v Hradci Králové, Šmeralova 369/22, PSČ 500 02. Lze používat zkrácený název spolku APP z.s.

Článek 2

Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, nepolitickým sdružením občanů, v němž se sdružili protetičtí a ortopedičtí pacienti, handicapovaní a jinak zdravotně postižení k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v péči o zdravotně postižené, k hmotné, kulturní a psychické pomoci těmto občanům.

Článek 3

Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou:

 1. poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti pomoci zdravotně postiženým
 2. pořádat různé kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce pro zdravotně postižené, usnadňovat navazování nových kontaktů a začlenění do společnosti zdravých občanů.
 3. hmotná a finanční pomoc jednotlivým zdravotně postiženým členům spolku a jejich rodinám při začlenění do normálního způsobu života ( pomoc v oblasti bydlení, nákupu či přispění na vhodný byt, dům, zdravotní pomůcku, pomoc při pořízení či úpravě a provozu automobilu, zakoupení či přispění na různé zdravotnické či jiné pomůcky, vybavení pro usnadnění a zpříjemnění života, rehabilitace, ozdravné pobyty, ošacení postiženého člena).

Článek 4

Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře)
 2. praktická činnost ve spolupráci s organizacemi zdravotně postižených a protetických pracovišť
 3. pořádat kulturní, sportovní a společenské akce
 4. organizování kampaní, průzkumů a petičních akcí pro podporu a ochranu zdravotně postižených
 5. hmotná a finanční pomoc zdravotně postiženým občanům a jejich rodinám
 6. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy zdravotně postižených, především jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Zdravotními pojišťovnami ČR, zdravotními, ortopedickými a protetickými pracovišti a sdruženími zdravotně a tělesně postižených
 7. spolupráce s lékaři, fyzioterapeuty, zdravotnickými pracovníky a sociálními pracovníky hájící zájmy protetických a ortopedických pacientů.

Článek 5

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen spolku má právo zejména:
  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
 6. Člen spolku je povinen zejména:
  • dodržovat stanovy
  • hájit zájmy zdravotně postižených občanů
  • sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce

Článek 6

Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Článek 7

Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov
  2. zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor odvolala
  3. schválila zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období
  4. určila koncepci činnosti spolku na další období
  5. stanovila výši členských příspěvků
  6. schválila rozpočet spolku na příští období
  7. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, nebo o přijetí člena spolku
  8. rozhodla o zániku spolku
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu(y), pokladníka a tajemníka.
 5. Jménem spolku jedná předseda, místopředsedové a tajemník, každý samostatně, nebo ten, komu byla předsedou, místopředsedou nebo tajemníkem spolku udělena písemná plná moc.
 6. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku.

Článek 8

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. pomoc zdravotně postiženým. Žádný z členů nemá nárok na podíl z majetku spolku.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 15.5.2017.

 

Jarmila Zolmanová – místopředseda výboru spolku