Archiv pro měsíc: Leden 2019

Informace pro pacienty – novela platná od 1.1.2019

Odkdy platí nové úhrady?
U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. Pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) již od 1. 1. 2019.
Jaký je harmonogram postupného náběhu všech změn?
1. 1. 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků;
1. 4. 2019 – spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů dodavatelů;
1. 5. 2019 – spuštění testovací prostředí na podávání ohlášení;
1. 6. až 30. 6. 2019 – termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků;
1. 8. 2019 – vyřazení mrtvých duší (konec úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-ohlášeny);
1. 10. 2019 – začátek náběhu nových zdravotnických prostředků do úhrad;
1. 11. 2019 – konečný termín pro SÚKL na zahájení správních řízení v případech excesů při pře-ohlášení;
1. 12. 2019 – dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší a podmínek úhrady.
Co se bude dít na přelomu roku 2018 a 2019 a co když bude individuální zdravotnický prostředek předepsán v roce 2018 a vydán až roce 2019?
Významná změna nastane u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, neboť zde dochází ke změnám výše a podmínek úhrady a současně k vynuceným změnám kódů zdravotních pojišťoven. Cílem je minimalizovat negativní dopady na pacienta a předepisujícího lékaře.
Pokud tedy bude takový zdravotnický prostředek předepsán (v případě potřeby i schválen revizním lékařem) a pacientem uplatněn (předložen) u výdejce ještě v roce 2018, pak bude i nadále platit dosavadní kód zdravotní pojišťovny včetně dosavadní výše a podmínek úhrady, a to i v případech, kdy s ohledem na časově náročnou výrobu dojde k dokončení výdeje předáním pomůcky až v roce 2019.
Pokud však bude poukaz uplatněn pacientem až v roce 2019, pak bude muset výdejce nahradit dosavadní (starý) kód zdravotní pojišťovny novým kódem a pro výdej bude platit již nová výše a podmínky úhrady (v případně nutnosti schválení revizním lékařem, i toto musí již odpovídat novelizované příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění).
Celkově bude velmi důležitá vstřícná a efektivní spolupráce mezi výdejci a zdravotními pojišťovnami. Cílem je, aby pacient dostal šanci na získání pomůcky za dosavadních podmínek (logicky toho využije spíše v případě, kdy jsou pro něj příznivější) a aby nemusel pacient opakovaně navštěvovat lékaře pouze z důvodu nové preskripce.
Od 1. 1. 2019 zároveň dochází ke sjednocení výše a podmínek úhrady u několika sériově vyráběných zdravotnických prostředků, které byly dosud hrazeny odlišně v případě VZP a SZP. Novela zákona umožnila dohodu pojišťoven a nařídila sjednocení. Zdravotní pojišťovny se dohodly a opět maximálně upřednostnily pojištěnce. Kódy zdravotních pojišťoven se v případě sériově vyráběných zdravotnických prostředků prozatím nemění (měly by být zachovány až do listopadu 2019).
Kdy bude možné zařadit do úhrad nové zdravotnické prostředky?
Ohlášení bude možné podávat od 1. 6. 2019. Zdravotnické prostředky ohlášené hned v červnu 2019 budou moci být hrazené od 1. 10. 2019.
Jak to bude s individuálně zhotovovanými zdravotnickými prostředky?
Úhrady individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků se změní hned od 1. 1. 2019. Tyto prostředky se nezařazují do úhradových skupin.
Jak často bude možné zařazovat nové zdravotnické prostředky?
Od 1. 6. 2019 bude možné ohlásit nový zdravotnický prostředek kdykoli.
Jak se bude postupovat u zdravotnických prostředků, pro které neexistuje úhradová skupina?
Ty nejsou hrazeny, avšak mohou získat, se souhlasem MZ, úhradu 50 % z konečné ceny jako nekategorizované zdravotnické prostředky, anebo dokonce i plnou úhradu, pokud ohlašovatel uzavře se všemi zdravotními pojišťovnami smlouvu o sdílení rizik.
Jak se budou pacienti podílet na aktualizacích kategorizačního stromu?
Prostřednictvím Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Své zastoupení zde bude mít Pacientská rada MZ, Národní rada osob se zdravotním postižením a Koalice pro zdraví. Tato komise bude každoročně připravovat aktualizaci kategorizačního stromu, kterou budou následně schvalovat zákonodárci ve formě novely.
Jak často se bude aktualizovat kategorizační strom?
Zákon frekvenci vlastní novelizace stanovit nemůže, nicméně se aktuálně počítá s jednoletými intervaly.
Jaká nastane 1. 1. 2019 změna pro pacienty?
Ve vztahu k sériově vyráběným zdravotnickým prostředkům nenastane prakticky žádná změna (sjednocení dosavadních úhrad VZP a SZP je vedeno myšlenkou „ve sporných případech vždy v souladu s platnou legislativou a ve prospěch pojištěnců“). Reálná změna výší a podmínek úhrady tak nastane pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků. Sem patří např. protézy, individuální ortézy a individuální kompresivní punčochy a pažní návleky. A také opravy a úpravy těchto individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků.
Bude i nadále fungovat systém cirkulace?
Ano, bude. Nicméně, pokud bude rozdíl mezi konečnou cenou a úhradou zdravotnického prostředku vyšší než 2.000 Kč, pak bude zdravotnický prostředek primárně ve vlastnictví pojištěnce. Pojištěnec se však bude moci i v tomto případě rozhodnout pro dobrovolné zařazení zdravotnického prostředku do režimu cirkulace, kde vlastnictví zdravotnického prostředku náleží zdravotní pojišťovně.