Rehaprotex 2019

REHAPROTEX  
29.10. – 1.11. 2019
Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek

REHAPROTEX nabízí širokou škálu kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, nabídku služeb pro seniory, ale i prezentaci sociálních služeb. Na veletrhu se prezentují výrobci, prodejci, distributoři ale i organizace z neziskového sektoru. Svým obsahem nemá konkurenci nikde ve střední Evropě.
REHAPROTEX je tradičním a významným místem setkání dodavatelů těchto pomůcek jak s poskytovateli zdravotní, rehabilitační a sociální péče, tak se zástupci státní správy a samosprávy, ale i s koncovými uživateli.
Na přípravě veletrhu a jeho doprovodném programu se podílí mnoho významných partnerů. Za všechny můžeme zmínit AVDZP, Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, Ligu vozíčkářů, ParaCENTRUM FENIX, Českou podiatrickou společnost nebo ČOKA.

Škoda Handy

 

 

Ve spolupráci s firmou LOUDA AUTO a.s. jsme pro Vás ve vybraných ŠKODA Handy dealerstvích připravili ŠKODA Handy specialistu, u kterého se informujte, jaké zvýhodnění vozu můžete získat při předložení karty ZTP a ZTP/P.
V rámci programu Vám bude nabídnut předplacený servis a záruka mobility, díky které budete vždy pohodlně a bezpečně mobilní.
Při nákupu vozů ve ŠKODA Handy dealerství je samozřejmostí také zvýhodněný servis, náhradní díly a příslušenství.
Při návštěvě vybraných ŠKODA Handy center vyzkoušejte přestavěný vůz pro ruční řízení a objevte nový rozměr mobility.

Specialisté Škoda Handy u LOUDA AUTO a.s.:

Louda Auto, jméno poradce: Štěpán Koníček, Adresa: Srbice 96, Srbice – Teplice
Telefon: 702148840, Mail: stepan.konicek@louda.cz

Louda Auto, jméno poradce: Jan Holanec, Adresa: Choťánky 166, Poděbrady 290 01
Telefon: 605296617, Mail: jan.holanec@louda.cz

Louda Auto, jméno poradce: Marek Těšitel, Adresa: Hradecká 555, 530 09 Pardubice
Telefon: 777633007, Mail: marek.tesitel@louda.cz

Zdravotnické prostředky 2018

Vážení členové a příznivci Asociace protetických pacientů,
pro pacienty, kteří používají trvale nebo i krátkodobě individuální zdravotnický prostředek bude jistě důležitá informace, že se nejspíše v současné době připravuje nebo se bude připravovat na MZ ČR návrh nové přílohy zákona č.48/1997 Sb., kterou de facto zrušil, či lépe řečeno označil některé její části za neústavní Ústavní soud a nařídil její úpravu vyřešit k 1.1.2019. Vzhledem k časové náročnosti zpracování této úpravy a k faktu, že bude součástí zákona a bude muset projít celým zákonodárným procesem, lze očekávat nejspíše poměrně rychlý proces fáze návrhu. Proto vás chci informovat o podstatě tohoto návrhu.
Ne každý z Vás pacientů ví, že součástí zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je i tabulka (příloha C), která určuje, jaké zdravotnické prostředky (pomůcky) mohou být uhrazeny ze zdravotního pojištění, v jaké výši a za jakých podmínek. Právě jedna z podmínek, a to konkrétně podmínka ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku byla napadena v žalobě a řešena Ústavním soudem. V podstatě zde šlo o to, že pojišťovny si sami rozhodovaly o tom, zda bude pomůcka hrazena nebo ne s pomocí této podmínky bez ohledu na funkčnost a terapeutickou účinnost dané pomůcky. Laicky popsáno (samozřejmě s nadsázkou) je ekonomicky nejméně náročnou variantou krčního límce – šála. Zejména inovativní pomůcky z moderních materiálů s vysokou účinností, ale s vyšší cenou, neměly šanci se v takovém prostředí prosadit. Žalobu podaly velké firmy vyrábějící sériové zdravotnické prostředky, ale závěry soudního řízení se dotýkají i individuální výroby, do které spadá většina protetických výrobků. I poskytovatelé individuálních pomůcek mnohokrát zažili, že pacientovi nebyla schválena např. adekvátní protéza s odůvodněním, že není ekonomicky nejméně náročnou variantou.
Ústavní soud žalobu akceptoval, projednal za účasti svědků z různých institucí, a nakonec rozhodl ve svém nálezu, že ke dni 31.12.2018 se veškeré zmínky o ekonomicky nejméně náročné variantě musí v zákoně zrušit. Pokud má někdo z Vás zájem o podrobné prostudování tohoto rozhodnutí odkazuji na:
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_3_15_na_web.pdf
Proto se nyní musí vypracovat nová příloha C, která vyhoví požadavku ÚS. Je zřejmé, že při návrhu budou prosazovány názory a požadavky mnoha zúčastněných stran a budou i tlaky na případné zvýšení spoluúčasti pacientů na úhradě ceny pomůcek ze strany pojišťoven, což by v našem případě znamenalo zvýšení našich osobních výdajů při používání protetických pomůcek.
Jako jedna z možností, jak se bránit případnému zvýšení, je využití následujícího článku z nálezu ÚS, který Vám zde doslovně uvádím:
101. V případě základního práva občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky podle čl. 31 věty druhé Listiny je zákonodárce povinen stanovit podmínky jeho realizace, včetně vymezení, která zdravotní péče a zdravotní pomůcky musí být občanům poskytovány bezplatně, tedy bez toho, aby za jejich poskytnutí vznikla občanům povinnost k jejich přímé úhradě. Podstata a smysl tohoto základního práva budou zachovány tehdy, bude-li občanům zaručeno bezplatné poskytnutí zdravotní péče a zdravotních pomůcek potřebných pro zlepšení nebo zachování jejich zdravotního stavu nebo zmírnění jejich utrpění, a to formou takového ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně zjištěným potřebám a požadavkům náležité úrovně a lékařské etiky [srov. nález ze dne 4. června 2003 sp. zn. Pl. ÚS 14/02 (N 82/30 SbNU 263; 207/2003 Sb.), nález ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 (N 178/71 SbNU 105; 396/2013 Sb.), bod 52]. Vhodnost a účinnost léčby jednoduše nesmí být závislá na finančních možnostech občana, jemuž má být poskytnuta. Bude-li však tento požadavek naplněn, pak je věcí zákonodárce, aby – nad tento nezbytný rámec – stanovil, zda a jaká další zdravotní péče či zdravotní pomůcky mají být poskytovány bezplatně, případně za částečnou úhradu, a které nikoliv.
Tento názor lze vykládat tak, že u každého typu zdravotní pomůcky musí být zaručena alespoň jedna plně hrazená pomůcka. To je u individuální výroby možné jedině tak, že plně hrazeny budou všechny, protože individuálnost zakládá jedinečnost každé takové pomůcky a její nenahraditelnost jinou.
Jakmile se objeví nové návrhy na úhradu individuálních protetických pomůcek, které budou k posouzení odborných organizací a pacientských organizací, tak vás budeme pravidelně a okamžitě informovat.
Našim základním požadavkem by mělo být zachování současného stavu. Již z předcházející doby, a to za vlády ministra financí pana Kalouska, který však všechny své návrhy přes své ministry zdůvodňoval krizí a sliboval, že po skončení krize mohou být provedeny změny, jsme zaznamenali snahu na individuální protetické pomůcky stanovit spoluúčast 5%. Zdůvodňování takovýchto různých opatření bylo zejména prohlubující se krize v ekonomice. U pomůcek, kde jsou drahé polotovary, všichni víme, že by se i tak jednalo o vysokou spoluúčast, a u nás postižených, kteří mají i další onemocnění, zejména cukrovku, by se tak jednalo o nepřekonatelnou barieru k získání kvalitní protézy nebo ortézy. Případně navržená změna se spoluúčastí je změnou, která by byla zaváděna poprvé od vzniku republiky v roce 1918. Jsme přesvědčeni, že takový návrh by byl v rozporu s Ústavou ČR. Jsme přesvědčeni, že v současné době nejvyššího ekonomického růstu se snad mimo zdravotní pojišťovny nenajde nikdo, kdo by chtěl pacientům s trvalým postižením vytvářet podmínky, které by byly diskriminační ve smyslu potřeby používání kvalitní protetické pomůcky.
Chceme, abyste v současné době byli velmi obezřetní a připraveni případně veřejně sdělit svůj názor na úhradový systém, který by mohl zhoršit naší současnou situaci, která je již tak těžká.
Pokud by měla být nějaká spoluúčast na individuálních zdravotnických prostředcích změněna oproti současnému stavu, pak by bylo jediné řešení, aby tato spoluúčast byla přímo zařazena do limitů pacienta na léky za rok, což znamená, že pokud dojde k přečerpání limitu, peníze dostane pacient nazpátek.
Přiznáme se, že spíše očekáváme, že dojde k nápravě dnešní spoluúčasti u oprav individuálních zdravotnických prostředků, kde je nastavena 10% u protéz a 25% u ortéz. Všichni co pomůcky používáme, víme, že i tato výše je nastavená tak, že si řada pacientů nemůže dovolit nechat udělat opravu, protože prostě na to nemáme.
Okamžitě vás budeme informovat o vývoji a návrzích a samozřejmě také můžete své návrhy podávat na výbor APP.